WHERE WE ARE

  • Address

    304, đường 2 tháng 4, P. Vĩnh Phước, Nha Trang, Việt Nam

  • Email

    info@champaislandresort.vn

  • Tel

    +84258 3827827

  • Where the river meets the sea

Send us a message